Sho Sai Myo Kichijo Dharani

No Mo San Man Da Moto Nan Oha Ra Chi Koto Sha Sono Nan To Ji To En Gya Gya Gya Ki Gya Ki Un Nun Shiu Ra Shiu Ra Hara Shiu Ra Hara Shiu Ra Chishu Sa Chishu Sa Chishu Ri Chishu Ri Sowa Ja Sowa Ja Sen Chi Gya Shiri E Somo Ko