En Mei Jukku Kannon Gyo

Kan Ze On
Na Mu Butsu Yo Butsu U In Yo Butsu U En
Bup Po So En Jo Raku Ga Jo Cho Nen Kan Ze On Bo Nen Kan Ze On Nen Nen Ju Shin Ki Nen Nen Fu Ri Shin